Stallingsvoorwaarden

Uw caravan/kampeerwagen kan, zonder dat daaraan extra kosten zijn verbonden zo vaak men wil ophalen en brengen*, echter na afspraak met de verhuurders mits deze afspraak 2 a 3 dagen van tevoren wordt gemaakt. De caravan/kampeerwagen kan gehaald en gebracht worden op openingstijden van S &S Caravans en Aanhangers. Voertuigen kunnen niet op zon-en feestdagen worden gehaald en gebracht. De caravan/kampeerwagen wordt door de verhuurder in de loods gezet en uit de loods gereden. De huurder zet bij het brengen van de caravan/kampeerwagen deze op een daarvoor bestemde parkeerplaats gereed. Bij het ophalen van de caravan/kampeerwagen staat deze buiten of binnen gereed.

* voor de winterperiode geldt, halen en brengen kan indien dat vooraf wordt aangegeven. 

Voor caravans, campers, boten, vouwwagens en overige objecten op wielen gelden verschillende tarieven. Het bedrag dient bij aanvang van de stallingsperiode geheel te worden betaald. De huurprijs is geïndexeerd. Aangehouden wordt “de inflatie voor alle Nederlandse lonen”. Bij tussentijdse huuronderbreking door de huurder vindt geen terugbetaling plaats.

Onderverhuur, uitlenen of ter beschikking stellen aan derden van de stallingsruimte is aan de huurder niet toegestaan.

De huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object WA-Extra te verzekeren.

Het betreden van de stallingsruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.

Deze overeenkomst wordt steeds geacht stilzwijgend met een volgende contract periode van gelijke duur te zijn verlengd, tenzij een van de partijen voor 31 juli (ophalen) de andere partij schriftelijk heeft medegedeeld dat de verlening niet gewenst wordt. Een opgave van de reden is daarbij niet vereist. Wordt de opzegging niet tijdig en schriftelijk medegedeeld dan wordt € 150,- IN REKENING GEBRACHT.

Indien huurder de in deze overeenkomst gemaakte afspraken niet nakomt, kan het gestalte door de verhuurder worden verwijderd zonder terugbetaling van de huurpenningen en is de huurder aansprakelijk voor mogelijk daaruit voortvloeiende schade aan lijf of goed van verhuurder, medehuurders en andere derden.

Veiligheid: Het is de huurder niet toegestaan om gasflessen, oliereservoirs, benzinereservoirs of andere gevaarlijke stoffen, met name vluchtige en/of brandbare milieu onvriendelijke stoffen of zaken die aan bederf onderhevig zijn. In het gestalte achter te laten tijdens de perioden van stalling. Tevens moeten accu’s uit het gestalde object worden verwijderd, of niet zijn aangesloten.

S & S Caravans en Aanhangers is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove schuld van S & S Caravans en Aanhangers of personen in dienst van S & S Caravans en Aanhangers, of door hem aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden

Door het betalen van het contract/factuur komt tussen S & S Caravans en Aanhangers en de eigenaar van het te stallen object een stallingsovereenkomst tot stand. De huurder verklaart hiermee tevens akkoord te gaan met de stallingsvoorwaarden.

Wilt u er in de winter op letten dat chemisch toilet, jerrycan(s), waterleiding, waterpomp(en) en boiler leeg en afgetapt zijn. Bij eventuele vorstschade kunt u S & S Caravans Gorredijk niet aansprakelijk stellen!